neznalost nebo podvod energetiků

Můžeme s klidem prezentovat výrok, že měření spotřeby elektrické energie je podvod a nebo dílo neznalosti techniků. Stačí nastudovat vlnový teorém. Základem vlnového teorému je skutečnost, že v  každém vodiči pod napětím se vyskytují dvě  protisměrně postupující vlny, a to i v případě, že vodičem neteeče proud. Elektroměr ale měří také proud, který pro chod spotřebiče, nebo spotřebičů, není třeba. Proč se tedy měří, fakturuje atd.? J
 
jsou pouze dvě možnosti:
 
neznalost fyziky a elektrotechniky.
podvod
 
ještě případá v úvahu kombinace. 
 
To co měří elektroměr je proud tzv. posuvný a je odvozený od množství nábojů proteklé vodičem daným průměrem za jednotku času I = dQ/dt.
 
Literatůra říká, že ještě existuje tzv. vodivý proud. Podstata vodivého proudu nezávisí na pohybu elektrického náboje, ale na pohybu volných elektronů ve vodičich. Vlivem intenzity elektrrického pole se dostávají elektrony ve vodičích do usměrného pohybu, při nemž dochází k jejich srážkám a odrazúm. Tento pohyb a srážky elektronů ve vodičích lze interprotovat jako existenci dvou protissměrně postupujích vln odrážejicich od bodů nehomogenity vodiče.
 
Tedy základem vlnového teoremu je skutečnost, že v každám vodičí pod napětí se vyskytují dvě protisměrně postupující, a to i v případě, že spád potenciállu  na vodiči je nulový a vodičem neteče žádný proud.
 
Potom stačí mezi vodiče s protisměrným  vlněním postavit spotřebič. Něco podobného je u stávájících obvodů, ale z vlnového teorem vychází, že potřebujeme napětí na vodičích,  nikoliv proud. Potom elektrická práce, kterou měří elektroměr je A = U . I . t, kde  U je napětí, I je proud a t je čas je nula. Dosazeno do vzorce :  A = 230 . 0 . t = 0. Takže co se nyní měří elektroměrem je podvod.
 
Vysvětlení vychází z přírodního zákona zachování energie. Energie nevzniká, ani nezaniká, energie je všude, tedy na svorkách spotřebiče elektrické energie. Pokud je všude, pak se energie nepohybuje a tudíž nekoná práci. My potřebudeme, aby se energie mezi svorkami spotřebiče pohybovala a tak konala práci ve  spotřebiči . K tomu potřebuje pohyb energie mezi svorkami spotřebiče. To nám zajistí existance protisměrných vln, nikoliv proud.
 
Hrubou chybou stávajícího zapojení je skutečnost, že je zde i proud v uzavřeným proudovým obvodu, což snižuje napětí,což snižuje vlnění, tedy pohyb elektronů potřebným k pohybu energie.
 
To vše stávající je postaveno na nesmyslu, který tvrdí elektrotechnici, že okamžité hodnoty napětí a proudu jsou obecně na sobě zavislé. To však není pravda, proud je podstatě následnou veličinou a nezávislou veličinou napětí.
 
Velmi důležité upozrnění:
 
Tady jde o to, že se pracuje s vlnovým výkonem. Jde o protisměrné vlny. Vlnový výkon neodpovídá výkonu získanému ze součinu napětí a proud. Vlnový výkon je dán rozdílem vlnových výkonů protisměrně postupujících vln s uvážením jejich polarity.
 
Jednoduchých důkazem této teorie je v technické praxi zktrat. Při zkatu je odražená vlna stejné velikosti, ale opačné polarity než vlna přicházející, je uzlovené naoětí rovné nule, ale vlnový výkon je rovný dvojnásobku výkonu jedné vlny, kdežto výkon daný  součinem proudu a napětí v uzlu  je nulový.
 
 
Je asi jednoduché si domyslet, že danou zkázu při zkratu dělá vodivý proud.
 
Dále chceme upozornit, že vodivý proud je rychleší než proud posuvný. Potom ohřívá topné těleso vodivý proud a ne posuvný. To je  hrozný stav, a sice že posuvný proud, který je měřen elektroměrem a je pomalejší než proud vodivý, to znamená, že elektrická těleso neohřívá proud posuvný (tedy měřený). ale zcela opačne. působí proti proudu vodivému, takže jeho hladinu snižuje.
 
Zjednodušeně řečeno:
 
My tady dostáváme  vesmírnou energii, ale vlastní debilitou její část bezdůvodně zničíme a je ještě za to zaplatíme. To je hrozné.
Perfektním příkladem lidské hlouposti jsou realizace solárních systému, elektromobilu s akumulátory atd.
 
 
Zde se  lidstvo snaží budovat  akumulátory elektické energie. To už samo o sobě odporuje  zákonu zachování energie. Energie je v každém okamžiku všude, k čemu akumulátory. Pokud je energie všude, pak akumulace energie je další podvod.
 
Potom vychízí, že největším podvodníkem je pan Musk s jeho elektromobilem, který  je necpaný akumulátory. Svým konáním koná podvod a ještě zesměšnil Teslu, protože si dal znak Tesla na svůj automobil a přitom je známo, že Tesla měl elektromobil bez baterií.
 
 
 
 
Nilola Tesla znal řešení již v roce 1913. V dnešní době je plno profesorů, doktorů věd, elektrotechniků, kteří prostě neví o co jde a dělají strašné škody (viz Mucek).
Zde vidíte reklamu na elektro výzboj zhruba za 266 000 Kč. Za téměř polovinu lze postavit elektrozařízení, které nebude mít žádná omezení. Zařízení má zcela jiné složení. Základem je tzv, snímač vesmírné energie.Úlohou tohoto zařízení je stáhnutí energie, která nekoná práci na  svorky spotřebiče a zde energii zpohybovat tak, aby právě na svorkách spotřebiče konala práci. Vlastní snimač vesnírné energie musí mít napájení resp. napětí. Toto uspořádání umí za určitých okolností udanou změnu energie. Je zde ještě další zařízeni, které slouží k eliminaci oxidačního záření Země. Vlastní spotřeba napájení je asi 5 - 15 W.
 
Pokud máte zájem toto vybudovat, jako autoři poskytujeme poradenskou službu, kde se dozvíte více, včetně možnosti dodávky a montáže. Bližší informace získáte napsání : zkoutajan@seznam.cz.