Energo Spintronika - nový vědecký obor

Nový vědecký obor zabývající se využitím existence spinových vln a energetice. Nejdříve je se zmínit o některých skutečnostech. 

Zákon zachování energie

Toto je třeba trochu rozložit:

Energie je pouze jedna, je všude a nelze ji vyrábět. Přesto například ČEZ vyrábí elektrickou energii atd. Pokud zákon říká, že nelze vyrobit, tak je výroba elektrické energie podvod.

Budeme pokračovat:

Pokud je energie všude, pak stojí. Stojící energie nekoná práci. Ta počne dělat práci  pokud ji uvedeme do pohybu například elektrony. Elektrony pak mohou být pravotočivé a levotočivé. Pak musí existovat práce energie levotočivá a pravotočivá.

Co to v praxi znamená?

Levotočivá energie je práce destrukční a pravotočivá práce je kontruktivní. Příkladem může být následující obrázek kde oxidace je práce destrukční a konstruktivní práce je redukce.

 

 

Tady panuje určité nedorozumění. Na jedné straně existuje poučka, že proud se šíří od mínusového pólu k plus pólu a že kladný pól elektrony přitahuje. Na druhé straně  existuje ještě dohodnutý směr elektrického proudu. Co skutečně platí?

Z pohledu Energo Spintroniky je potřeba uzavřený proudový okruh rozdělit na dva okruhy:

  • jeden okruh je od + pólu ke spotřebiči , kde elektrtrony do spotřebiče vstupují,
  • druhý okruh je od spotřebiče k - pólu, kde elektrony z spotřebiče vystupují.
Stávající elektrotechnika proudový okruh popisuje jako jeden okruh. To je hrubá chyba. Energie by měla konat práci ve spotřebiči. Na vstupu do spotřebiče bude práce konstruktivní a na výstupu bude práce destruktivní (ale závisí to na spotřebiči odpor, indukčnost, kapacita). 
 
 
 
 
Pokud se vrátime k obrázku s redukcí a oxidací zjišťuje, že na obrázku označený směr proudu je chybně. Musí jít od plus pólu. Tady je zajímavá teorie akademika Šipova o fyzikálním vakuu. Podle této teorie je fyzikální vakuum   médium složené s stejného počtu levotočivých a pravotočivých elektronů. Toto prostředí se tváří jako neutrální, co s týka práce je práce konstruktivní stejná jako destruktivní.
 
 
 

Obrázek ukazuje místo kde je fyzikální vakuum. To znamená, že tedy je směs levočivých a pravotočivých elektronů. Můžeme říci, že s fyzikálního vakua vzniká redukce i oxidace. O tom co bude v obvodu dle Šipova rozhoduje polarizace fyzikální vakua. která může být polarizovaná + nebo - nábojem.

Toto se neučí na školách, což je hrubá chyba. Na tuto skutečnost již upozorňoval  Nikola Tesla, což bylo označeno jako produkce stařecké  demence. Celou situaci osvětlil až akademik Šipov. Takže nešlo o demenci, ale neznalost proti strany.  Výsledek je dnešní katastrofální stav v energetice.

 

 

 

 

 

Obrázek ukazuje na polarizaci fyzikálního vakua + nábojem. To znamená, že danou polarizací vznikne redukce.

 

 

 

 

 

 

Obrázek ukazuje na polarizaci fyzikálního vakua - nábojem. Tato polarizace fyzikálního vakua podmiňuje vznik redukce. To je závažné sdělení, neboť Země má záporný náboj, to znamená ´, že se neustále, celých 24 hodin vytváří oxidace.

Z toho vyplývá, že na Zemi panuje oxidace tj. destrukční práce.

Abychom tuto skutečnost změnily je třeba napájet zařízení   + nábojem, což je problematické, protihráčem je Země se silným - potenciálem.

 

 

V elektrotechnice se často používá uzavřený proudový obvod (viz obrázek). Z obrázku není patrno kde je požadované fyzikální vakuum. Prostě není. Můžeme doufat, že jako náhražka je izolace kolem vodiče, V případě, že se jedná o holý vodič je fyzikálním vakuem, ale nežádoucím způsobem polarizované.