co nového v roce 2018 ve spinové energetice

Významnou novinkou v energetice je skutečnost, že k provozu elektrického spotřebiče e nepotřebujeme proud. Potom k vytvoření elektrické práce A = U . I . t kde  U je napětí, I je proud a t ke čas se vzorec upraví: A = 230 . 0 . t , což znamená, že elektrická práce neexistuje. To není nesmysl, ale fakt. Podívejme do přírody. V přírodě se prakticky nevyskytují zdroje proudu, proud je vždy jinými "zdroji" jako je například pohyb nábojů, indukční vazba mezi spřazěnými obvody atd.
 
Proud odvozený od pohybu náboje, tz. množství nábojů proteklé za jednotku času daným průřezem I = dQ / dt. To znamená máme zde nepřírodní proud s pracovním názvem "proud posuvný".
 
Jiná varianta nepřírodnío proudu je proud vodivý. Proud vodivý dnešmí elektrotechnika nevnímá. Přitom ve vodičích je posuvvný proud proti proudu vodivému zanedbatelný. Potom nemůže být považován za základní veličinu. Je zde i jiná rychlost šíření "elektrické energie." Posuvný proud je podstatně pomalejší. To je základní informace, to znamená, že topné těleso roztopí nejdříve proud vodivý a pak se teprve angažuje proud posuvný (který měří elektroměr). 
 
Máme tady nový proud, který se ignoruje, který ovšem dělá podstatnou část elektrické práce. To znamená, že slutečná elektrickou práci nedělá měřený posuvný proud, ale neměřený  proud vodivý. To znamená, že měření elektroměrem je zřetelné podvod.
 
Podstata vodivého proudu nezávisí na pohybu elektrického náboje, ale na pohybu volných elektronů ve vodičích. Při tomto pohybu vznikají srážky elektronů, což lze interpretovat jako existenci dvou protisměrně postupujících "putujících vln" (travelling Waves) odrážejících se od bodů nehomogenity vodiče.
 
Obrázek ukazuje stav okolí přenosového vedení, kde větší proud je proud vodivý. Podobně je to vidět i na dalším obrázku.
 
 
Pokud z této situace máme udělat závěr, pak musíme konstatovat, že vodivý proud je rychlejší a silnější. To ve skutečnosti znamená, že práci na elektro spotřebiči zajišťuje vodivý proud.
 
Je tady logické otázka: Co vlastně posuvný proud dělá a zřejmě ho nepotřebujeme. Při pohledu na elektroměr je to hrozné zjištění.
 
Pohled na schéma je ještě horší. Na obrázku je tzv. uzavřený proudový okruh, kde je "zdroj" vedení a spotřebič. Obvodem teče posuvný proud I. Z  schématu je vidět, že jde  v podstatě o dva posuvné proudy působící proti sobě. Z pohledu spinového pole je situace zamotaná.
 
Z obrázku je vidět působeni oxidačního pole Země (označení  červenou šipkou). Proud označený červenou šipkou působí proti , takže zvyšuje odběr nebo hodnoty posuvného proudu.
Bylo řečeno, že vodivý proud působí rychleji něž proud posuvný, to znamená, že těleso vyhřívá vodivý, to zcela opačně než nám tvrdí elektrotechnici distributor el. energie. 
 
Zjistili jsme,že posuvný proud měřený elektroměrem působí proti proudu vodivému. Je zvláštní to, že si platíme vlastbě  brzdu.
 
 
Vše co vidime na obrázcích je  v podstatě na nic !
 
 
Lepší není situace i u solárních generátorů.
 
 
 
Pokud srovnáme dané zapojení s Teslovým původním zapojenim zjistíme některé viditelné chyby. Obě zapojení jsou totožná v tom, že mají fyzikální vakuum. Tady je to označeno zelenými šipkami nebo nápisem "hradlová vrstva".Teslovo zapojení je fyzikální vakuum stav mezi elektrodami C a T. Toto fyzikální vakuum je polarizováno v případě obrázku polovodičem N a P. Hlavní rozdíl mezi zapojeními je v tom, že Teslův zdroj polarizace fyzikálního vakua není zatížen spotřebičem. Spotřebič R je paralelně připojen spojen s cívkou S. Polarizační cívka P je zcela samostatně napájená z fyzikálního vakua.
 Rozdíl mezi zapojeními je vidět na obrázku. Zatím co v běžném obvodu je na místě červneného vodiče sekundární vinutí distrubičního transformátoru, v Teslovým zapojení je tam obyčejný vodič (červený vodič)
 
 
Určitě jste se setlali s podobnými reklamami jako jsou na dalších obrázcích.
 
 
 
 
Závěr je již na Vás.